Prekių katalogas

Privatumo politika

 • PRIVATUMO POLITIKOS SANTRAUKA

  UAB „Arnolita“ (toliau – Mes arba Bendrovė) tvarko savo potencialių, esamų ir buvusių klientų asmens duomenis. Asmens duomenis tvarkome šiais pagrindiniais tikslais:

  1) Prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.goldenrose.lt;
  2) Bendrovės veiklos analizės;
  3) Įsiskolinimų administravimo;
  4) Tiesioginės rinkodaros.

  Jūs turite šias teises:

  1) Susipažinti su savo asmens duomenimis ir žinoti kaip jie yra tvarkomi;
  2) Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius savo asmens duomenis;
  3) Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad Bendrovė nutrauktų ar apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  4) Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkeliamumą;
  5) Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei manote, kad Bendrovė neteisėtai tvarko asmens duomenis.

  Mes tvarkome asmens duomenis, laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Bendrovėje yra taikomos pagrįstos techninės ir organizacinės priemonės, kad tvarkomi asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo.

  Bendrovė gali teikti Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams (pvz., siuntų kurjeriams, paštui, įsiskolinamus administruojančioms bendrovėms, teismams, antstoliams), kai tai būtina sutarties vykdymui ar taip daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai. Kitais atvejais Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, esant Jūsų sutikimui ar teisėtam interesui, prieš tai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir užtikrindama perduodamų duomenų saugumą. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai (pvz., IT bendrovės) tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir tik pagal jos nurodymus.

  Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu to reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba tol, kol galioja Jūsų sutikimas, ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

  Norėdami sužinoti daugiau apie asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, prašome susipažinti su žemiau aprašyta išsamia Privatumo politika.

  PRIVATUMO POLITIKA
  2019 m. rugpjūčio 15 d.

  1. UAB „Arnolita“, juridinio asmens kodas: 304511358, registruotos buveinės adresas: Veiverių g. 153, LT-46417 Kaunas, Lietuva (toliau – Bendrovė), gerbia kiekvieno savo potencialaus, esamo ar buvusio kliento privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šias privatumo politikos taisykles, kuriomis, be kita ko, remdamasi Bendrovė tvarkys jai klientų pateiktus asmens duomenis. Sudaręs su Bendrove sutartį ar perimdamas sutartinius įsipareigojimus, prisijungdamas ir naudodamasis www.goldenrose.lt interneto svetainės paslaugomis, klientas patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko.

  Bendrosios nuostatos

  2. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Bendrovės kaip duomenų valdytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

  3. Bendrovė užsiima ūkine komercine veikla, kuri apima didmeninę ir mažmeninę prekybą dekoratyvine kosmetika, parfumerija, grožio ir higienos priemonėmis, namų apyvokos reikmenimis ir bižuterijos prekėmis. Šių paslaugų teikimui Bendrovė tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei Bendrovei taikomais teisės aktais.

  4. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės paslaugomis arba lankosi Bendrovės interneto svetainėse.

  Asmens duomenų tvarkymo principai

  5. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

  6. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.

  7. Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
  • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
  • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
  • Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

  8. Duomenys Bendrovėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų (žr. Reglamento 6 str. 1 d., http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm).

  9. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.

  10. Bendrovės klientas ar potencialus klientas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

  11. Pateikdamas savo asmens duomenis, klientas ar potencialus klientas kartu suteikia Bendrovei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

  Asmens duomenų šaltiniai

  12. Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (Bendrovės kliento ar potencialaus kliento), kuris juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir (ar) naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

  13. Duomenys gali būti automatiškai generuojami, kai klientas naršo Bendrovės interneto svetainėje.

  14. Nors klientas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų Bendrovei, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti jam suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

  Asmens duomenų tvarkymo tikslai

  15. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
  • Prekių ir (ar) paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant;
  • Registracijos interneto svetainėje www.goldenrose.lt tikslais;
  • Prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.goldenrose.lt tikslu;
  • Susiekimui su Bendrovės klientais dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo;
  • Atsakymų, į klientų užduodamus klausimus, pateikimo tikslais;
  • Bendrovės veiklos analizės ir vidaus administravimo tikslais;
  • Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais.

  Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

  16. Kai fizinis asmuo (duomenų subjektas) naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Bendrovė tvarko asmens duomenis duomenų subjektui juos pateikiant tiesiogiai Bendrovei bei renka juos, kai naudojamasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

  17. Bendrovė turi teisę perduoti savo klientų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais.

  18. Bendrovė įsipareigoja klientų duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

  Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

  19. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė gali tvarkyti šiuos duomenis: duomenų subjekto vardą, pavardę, el. pašto adresą. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas svetainėje www.goldenrose.lt, registracijos elektroninėje parduotuvėje adresu www.goldenrose.lt metu, pažymėjus atitinkamą langelį ir tokiu būdu išreiškus sutikimą gauti Bendrovės naujienlaiškį ir (arba) Bendrovės partnerių pasiūlymus, ar tiesiog tituliniame lape pateiktame registracijos naujienlaiškiui formoje, pažymint atitinkamą langelį. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykiu su Bendrove sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Bendrovės.

  20. Bendrovė gali siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei asmuo davė sutikimą Bendrovei naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems Bendrovės klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

  21. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė gali siųsti pranešimus elektroniniu paštu arba telefono numeriu.

  22. Tais atvejais, kai Bendrovės siunčiama informacija nebėra aktuali, sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros asmuo gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el. pašto adresu: info@goldenrose.lt.

  Asmens duomenų teikimas

  23. Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos klientų ar potencialių klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Bendrovė įsipareigoja iš klientų gautus duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms Bendrovės paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

  24. Be to, Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

  25. Bendrovė taip pat gali teikti klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

  Asmens duomenų saugojimo terminas

  26. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

  27. Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

  28. Bendrovė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

  Duomenų subjektų teisės

  29. Duomenų subjektas (Bendrovės klientas ar potencialus klientas), be kita ko, turi šias teises:
  • Gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
  • Kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Bendrovei labai svarbu, kad jos turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
  • Kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
  • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
  • Jeigu duomenų subjektui kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, jis gali kreiptis į Bendrovę ir gauti nemokamą pagalbą.

  30. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu info@goldenrose.lt

  31. Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

  Slapukai

  32. Siekiant pagerinti lankymąsi Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

  33. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Bendrovės svetainėje bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Bendrovės teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją.

  34. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Bendrovė atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie Bendrovės svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

  Baigiamosios nuostatos

  35. Šiai Politikai taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė.

  36. Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Politiką, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.

   

  Linkime malonaus naršymo mūsų svetainėje!